Regulamin konkursowy

Regulamin konkursu na Facebook’u

Pokaż co daje Ci powód do uśmiechu”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Konkurs „Pokaż co daje Ci powód do uśmiechu” na Facebook’u (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

2. Organizatorem Konkursu pt. „Pokaż co daje Ci powód do uśmiechu” (dalej „Konkurs”) jest

Stomatologia Mikroskopowa Kinga i Bartłomiej Gniedziejko

Bursztynowa 1 lok.4U

3. NIP: 7123308928 dalej „Organizator”.

4.Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator

5. Konkurs prowadzony jest na oficjalnym profilu “Gniedziejko Stomatologia Mikroskopowa” w społecznościowym portalu Facebook pod adresem URL: www.facebook.com/GniedziejkoStomatologia

6. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Konkurs opiera się na wyłonieniu 3 zwycięzców oraz przyznaniu 3 nagród pocieszenia spośród nadesłanych prac konkursowych, spełniających określone w niniejszym Regulaminie kryteria.

8. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540, z zm.).

9. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.

§ 2 Uczestnicy

1.W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które:

a. najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat,

b. posiadają konto w serwisie Facebook,

c. dodały autorskie prace konkursowe na fanpage’u Gniedziejko Stomatologia Mikroskopowa zgodnie z postanowieniami Regulaminu,

d. w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Uczestnikami Konkursu są osoby, które spełnią warunki opisane w niniejszym paragrafie (zwane dalej „Uczestnikami”).

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

4. Osoby, które wezmą udział w konkursie, a nie zostaną wyłonione jako laureaci Konkursu, co równoznaczne jest z niewygraniem nagrody zobowiązują się, że nie będą rościć żadnych pretensji, ani nie będą ubiegać się o żadne odszkodowanie, zadośćuczynienie, przeprosiny od Organizatora. Jak również, z tego powodu nie będą wystosowywać negatywnych komentarzy na fanpage’u marki oraz drogą mailową, gdyż przyjmują zasady konkursu.

5. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu i przekazania nagród Laureatom. Wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

6. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia laureata.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

8. Dane Osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie.

§3 Zasady udziału w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy umieścić pod postem Konkursowym na fanpage’u Gniedziejko Stomatologia Mikroskopowa na facebook’u, zrobione przez siebie zdjęcie z opisem związaną z tematem Konkursu „Pokaż co daje Ci powód do uśmiechu” Trzy zdjęcia umieszczone pod postem Konkursowym zostaną wybrane przez Komisję Konkursową i nagrodzone. Dodatkowo zostaną przyznane 3 nagrody pocieszenia.

2. Termin trwania konkursu, czyli zamieszczania zdjęć opisanych w § 3 ust. 1 Regulaminu, zostaje

określony od dnia data roku do dnia data 2020 roku do godziny 23:59.

3. Udział w Konkursie jest nieodpłatny, a Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie.

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych) i niniejszym przekazuje Organizatorowi Konkursu prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy konkursowej w formie zdjęcia w dowolny sposób, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji i prawa pokrewne.

5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych).”

6. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że:

a) akceptuje warunki Regulaminu Konkursu;

b) wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska, a także pseudonimu używanego na Facebooku przy ogłaszaniu wyników Konkursu, jako Laureata Konkursu.

7. Organizator zastrzega prawo do moderowania treści na Facebook’u związanej z konkursem (odpowiedzi, opisów, komentarzy) dodawanych przez Uczestników, jeżeli w odczuciu Organizatora mogą one być sprzeczne z prawem, regulaminem portalu Facebook.com, niniejszym Regulaminem, dobrymi obyczajami, obrażać uczucia lub prawa innych osób, zawierać treści pornograficzne bądź drastyczne, naruszające interes i dobre imię Stomatologia Mikroskopowa Kinga i Bartłomiej Gniedziejko, bądź nie związane z Konkursem. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników linków bądź odnośników czy też adresów URL do innych stron internetowych.

§4 Komisja

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową („Komisja Konkursowa”).

2. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

3. Komisja konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów

§5 Nagrody

1. Nagrodą dla Laureatów Konkursu jest:

miejsce 1: Wybielanie zębów

miejsce 2: Diagnostyka uśmiechu wraz z wykonaniem tomografii komputerowej

miejsce 3: Pakiet higienizacyjny 4 w 1

oraz trzy nagrody pocieszenia – przeglądy z konsultacją.

§6 Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Informacja o Laureatach Konkursu, wraz z podaniem imienia i nazwiska (także pseudonimu-jeżeli takiego używa), zostanie opublikowana przez Organizatora na profilu Gniedziejko Stomatologia Mikroskopowa znajdującym się na stronie: www.facebook.pl najpóźniej 14 dni po zakończeniu Konkursu.

2. Dodatkowo Laureaci zostaną poinformowani poprzez wiadomość przesłaną przez Organizatora Konkursu za pośrednictwem www.facebook.pl.

§7 Wydanie nagród Laureatom

1. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o zwycięstwie w Konkursie przez oznaczenie na serwisie Facebook, poprzez: dodanie komentarza pod nagrodzonym zdjęciem, oraz za pośrednictwem wiadomości prywatnej przesłanej na Messenger.

2. Zwycięzca, aby mógł otrzymać Nagrodę, zobowiązany jest podać w prywatnej wiadomości: imię, nazwisko, oraz numer telefonu.

3. O sposobie odbioru Nagrody, zwycięzca zostanie poinformowany w prywatnej wiadomości otrzymanej za pośrednictwem serwisu Facebook, o której mowa powyżej.

5. W związku z tym, że ogłoszenie zwycięzcy Konkursu oraz kontakt ze Zwycięzcą w celu odbioru nagrody odbywać się będzie głównie za pośrednictwem serwisu Facebook, każdy Uczestnik Konkursu jest zobowiązany posiadać aktywne konto w serwisie.

6. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

7. Laureat nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.

8. Laureat nagrody może odmówić odbioru przyznanej mu nagrody.

§8 Reklamacje

1. Uczestnik ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje składane drogą elektroniczną należy przesłać na adres e- mail: gniedziejko.sm@gmail.com

Tytuł e- maila: Reklamacja.

§9 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.09. 2020 r. i obowiązuje do końca trwania konkursu, czyli do 15.09.2020, do godziny 23:59.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej https://gniedziejkostomatologia.pl/regulamin-konkursowy/